Elements d’ancoratge per fàbriques

Elements d’ancoratge per fàbriques

Ancoratges d’alta resistència per a fàbriques passants amb dispositiu SAO.

Són elements metàl•lics d’acer inoxidable la funció és la subjecció o retenció de la fàbrica a elements estructurals. Permeten llibertat de moviment en les dues direccions contingudes en el pla del mur.

Aquests ancoratges tenen una triple missió:
– Garantir la no fissuració de la fàbrica
– Reduir l’esveltesa
– Evitar el moviment a tomb

L’ancoratge està format per dues peces, un femella que fixa mecànicament a l’estructura i una omega que enllaça a les ranures de la femella i els extrems queden embeguts en el morter de la fàbrica. Es comercialitzen en cinc formats diferents, per permetre la seva col•locació en fàbriques de diferents gruixos, i amb diferents distàncies respecte a la cara exterior del suport o front de forjat. L’ancoratge GEOANC® es caracteritza per la seva gran resistència tant a tracció com a compressió així com per comptar amb dispositiu SAO.

Els ancoratges GEOANC® tenen dues aplicacions fonamentals que són objecte d’anàlisi i dimensionat per a les condicions particulars de cada obra:
– Execució de façanes passants i ventilades segons el SISTEMA GHAS®. En aquest cas, l’ancoratge es dimensiona per resistir l’acció horitzontal, evitant la bolcada.
– Situacions de lliurament insuficient de la fàbrica en el forjat per errors en la posició de la contrapetja del mateix. En aquest cas, l’ancoratge es dimensiona per restituir la condició de lliurament, que és imprescindible per a l’estabilitat de la fàbrica.

El singular disseny de la femella que incorpora dos nervis a la platina central fa que la seva resistència tant a tracció com a compressió sigui en la majoria dels casos la màxima que poden assolir aquest tipus d’elements, ja que la fallada en els assajos es produeix entre el morter i la fàbrica.

És important seguir les especificacions del fabricant per evitar possibles problemes en la col•locació del material.

Des del nostre departament comercial donem un ampli servei: prenem mesures in situ per fer un pressupost sense compromís i també fem un seguiment d’obra per si sorgeix qualsevol dubte al paleta.

Podeu obtenir més informació sobre elements d’ancoratge per fàbriques consultant la fitxa tècnica adjunta o contactant amb nosaltres.

Elements d'ancoratge per fàbriques
Elements d'ancoratge per fàbriques