Elements d’ancoratge fixos per fàbriques

Elements d’ancoratge fixos per fàbriques

Són elements metàl•lics d’acer inoxidable i la seva funció és la retenció o subjecció de la fàbrica als suports estructurals capaços de transmetre tota o part de la reacció horitzontal deguda a l’acció del vent.

Els elements d’ancoratge fixos per fàbriques són ancoratges mecànics rígids que no permeten moviments diferencials entre el mur de fàbrica i l’element estructural al qual es connecten, per això es recomana el seu ús només en els casos de panys confinats entre forjats que tenen, per aquesta raó, impedida la possibilitat del lliure moviment vertical. Aplicacions:
– En fàbriques que necessiten només rigidització transversal, perquè tenen la seva estabilitat garantida pel confinament entre forjats.
– Per lligat de les fàbriques a suports, utilitzats de forma sistemàtica com a mesura preventiva, a fi d’augmentar les condicions d’estabilitat i suplir petits defectes o errors d’execució en el suport de la fàbrica en el forjat.
– Quan no es pugui complir la condició de lliurament de la fàbrica en el forjat per errors en la posició de la contrapetja del mateix. En aquest cas, els ancoratges tenen un ús estructural i han de ser objecte de dimensionament, ja que aquests han de poder restituir la condició de lliurament precisa per a l’estabilitat del pany.
És important seguir les especificacions del fabricant per evitar possibles problemes en la col•locació del material.

Des del nostre departament comercial donem un ampli servei: prenem mesures in situ per fer un pressupost sense compromís i també fem un seguiment d’obra per si sorgeix qualsevol dubte al paleta.

Podeu obtenir més informació sobre els elements d’ancoratge fixos per fàbriques consultant la fitxa tècnica adjunta o contactant amb nosaltres.

Elements d'ancoratge fixos per fàbriques
Elements d'ancoratge fixos per fàbriques