Connectors d’estructura Geoconnect

Connectors d’estructura Geoconnect

Els connectors GEOCONNECT® són dispositius d’enllaç que permeten transmetre esforços tallants a través de juntes estructurals entre forjats, lloses, bigues o murs.
Estan compostos per dues peces per permetre el moviment dels elements estructurals a banda i banda de la junta.

Cadascuna de les dues peces porta incorporada l’armadura de reforç per evitar errors o improvisacions en obra.

El singular disseny dels connectors d’estructura Geoconnect, amb només dos components, facilita la instal•lació en obra. A més, queda assegurat l’allotjament correcte de la tija, sense cap tipus de procés addicional en la instal•lació.

Els connectors GEOCONNECT® es fabriquen en sis diàmetres diferents, per permetre l’elecció més ajustada a les condicions de càrrega i geometria dels elements estructurals que connecten. Cada tipus de connector porta associada una beina i uns reforços locals incorporats, amb la geometria proporcionada al seu diàmetre per optimitzar al màxim el seu rendiment estructural.

A la taula adjunta s’indiquen els tipus estàndard de connectors geoconnect®, així com les seves característiques geomètriques fonamentals i les dimensions dels elements estructurals compatibles.

Els connectors estructurals han de tenir, a més de les prestacions mecàniques necessàries, una elevada resistència a la corrosió, ja que s’allotgen en juntes exposades sotmeses a l’agressivitat del medi ambient i no és possible dur a terme operacions de manteniment encaminades a restituir les seves condicions de protecció.

Els connectors GEOCONNECT® es fabriquen en dues qualitats diferents d’acer:
– Connectors GEOCONNECT® d’acer galvanitzat (sèrie “G”), per a connexió de forjats a murs pantalla (sense junta de dilatació aparent).
– Connectors GEOCONNECT® d’acer inoxidable (sèrie “I”), per connexió entre forjats o per connexió de forjats a murs pantalla, amb junt de dilatació aparent.
És important seguir les especificacions del fabricant per evitar possibles problemes en la col•locació del material.

Des del nostre departament comercial donem un ampli servei: prenem mesures in situ per fer un pressupost sense compromís i també fem un seguiment d’obra per si sorgeix qualsevol dubte al paleta.

Podeu obtenir més informació sobre els connectors d’estructura Geoconnect consultant la fitxa tècnica adjunta o contactant amb nosaltres.

Connectors d’estructura Geoconnect