Armadura Murfor o de llença

Armadura Murfor o de llença

El Codi Tècnic de l’Edificació (CTE) defineix explícitament la quantia mínima d’armadura per dotar la fàbrica de ductilitat i prevenir la fissuració. En aquest sentit, determina que la separació vertical entre filades armades no superarà els 60 cm i que l’àrea d’acer no serà inferior al 0,03 de l’àrea del mur. Aquesta mesura és preventiva i, atès que està explícita en el CTE, pot ajudar per fer front a la responsabilitat civil derivada de processos patològics produïts per fissuració en els murs.

No obstant això, aquesta mesura, per si sola, no constitueix una garantia al 100 per cent d’absència de fissures. El que realment és efectiu per evitar la fissuració és un bon disseny de la solució constructiva que eviti les situacions de risc.

El CTE deixa molt clar quin tipus de protecció contra la corrosió ha de tenir l’armadura en funció de l’ambient on hagi de ser instal•lada:
– Ambient interior – Galvanitzat
– Ambient exterior – Galvanitzat + Orgànic (Epoxy)
– Ambient agressiu (marí) – Inoxidable

Els recobriments de morter superior i inferior no han de ser inferiors a 2 mm. És molt important, per complir amb el CTE, que aquest recobriment sigui constant al llarg de tota l’armadura. Qualsevol contacte puntual del filferro que configura les armadures amb les peces de fàbrica incompleix el CTE pel que fa a recobriment mínim i, a més, constitueix un pont d’humitat que pot generar diversos processos patològics. Els recobriments de morter laterals no han de ser inferiors a 15 mm. En aquest cas també ha de ser constant a tot el llarg de l’armadura, inclosa la zona de solapament.

Per complir amb la normativa vigent per a un correcte solapament entre armadures de llença en gelosia s’han de complir els següents requisits:
– Longitud de solapament: 250 mm (0,6 de la distància entre nusos)
– Distància horitzontal entre barres solapades: 20 mm
– Recobriment lateral mínim en els punts de tall: 30 mm (excepte acabats inoxidables).
IMPORTANT: en els extrems de les armadures amb ús estructural han de concórrer els tres requisits: ADHERÈNCIA, RECOBRIMENT i SOL·LAPAMENT.
El disseny a l’extrem d’aquestes noves armadures permet complir els requisits de la distància de solapament de 250 mm i de la separació dels filferros longitudinals de les armadures de 20 mm sense necessitat de tallar filferros ni manipulació.
PER EVITAR TOTA PATOLOGIA PRODUÏDA PER MALA EXECUCIÓ DE SOLAPAMENT ES RECOMANA L’ÚS DE ARMADURA GEOFOR®

Armadura Murfor o de llença
Armadura Murfor o de llença