fisufor® plug té un innovador disseny que possibilita la realització de l’encavalcament entre armadures sense necessitat de cap manipulació, mantenint a la zona de solapament la mateixa amplada nominal de l’armadura.

Els extrems de les peces fisufor® plug tenen una especial configuració geomètrica en forma d’endoll que permet realitzar el solapament de 250 mm. sense necessitat de tallar cap filferro.

Així mateix, el filferro transversal en aquesta zona queda aixafat per poder garantir els recobriments mínims de morter.

AVANTATGES:

  1. Augmenta la resistència a flexió del mur.
  2. Garanteix la transmissió d’esforços.
  3. El procés de solapament no requereix cap manipulació per part de l’operari.