Avui dia, és indispensable armar les parets utilitzant les armadures Murfor o armadures Fisufor.

Des de l’aprovació l’any 2006 del Codi Tècnic de l’Edificació és imprescindible col·locar les armadures murfor o fisufor dins la junta transversal dels maons ceràmics que conformen la fàbrica. La quantitat i característiques de l’armadura seran determinades per l’estudi específic del pany més desfavorable de cada obra. Un armat calculat i homogeni és una garantia per una fàbrica sense fissures.

Les dificultats en el solapament de les armadures murfor o fisufor han originat el model Fisufor Plug. En un armat homogeni hi ha molts solapaments d’armadures i, per tant, és de vital importància que s’efectuï correctament:

  • Longitud de solapament: 250 mm
  • Distància horitzontal entre barres solapades: 20 mm
  • Recobriment lateral mínim de morter: 15 mm a cada costat

El solapament amb les armadures murfor o fisufor implica una manipulació per part de l’operari i no compleix els tres requisits descrits a la normativa actual. Per això oferim un nou model d’armadura que efectua un solapament perfecte i sense cap manipulació prèvia: armadura Fisufor Plug. A diferència de les armadures murfor, les armadures fisufor plug tenen una forma geomètrica en els extrems que permet un correcte solapament encaixant una armadura amb l’altre i sense perdre temps en tallar les armadures.